Skip to content

Gwneud cais am gyllid

Gwneud cais am gyllid

Mae bron £2bn o gyllid yr UE ar gael i Gymru ar gyfer 2014-2020.

Bydd cyllid yr UE yn cefnogi twf economaidd a swyddi drwy fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesedd, cyllid busnesau a chystadleurwydd, TGCh a gwella cysylltedd ar gyfer trafnidiaeth, ynni adnewyddadwy ac arbed ynni, helpu pobl i gael swyddi a chynyddu sgiliau, gan gynnwys ar gyfer pobl ifanc.

Bydd cyfleoedd gan gyllid yr UE ar gael ar gyfer y Gorllewin a'r Cymoedd [sy'n cynnwys y Gorllewin a'r Gogledd a'r Cymoedd] a'r Dwyrain. I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor, neu os byddwch am roi gwybod inni am eich syniadau ar gyfer prosiect, llenwch ein ffurflen ymholi ar-lein.

Gwneud cais i arwain y broses o ddarparu prosiect

Rydym yn chwilio am fusnesau, sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach, a sefydliadau o'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus i arwain y broses o ddarparu prosiectau'r UE. Mae manylion ar gael yn y Rhaglenni Gweithredol ar gyfer y Gorllewin a'r Cymoedd a'r Dwyrain. Mae cyfleoedd gan gyllid yr UE ar gael yn y meysydd buddsoddi canlynol:

  • Ymchwil ac arloesedd – Cynyddu gallu sefydliadau ymchwil i ddenu buddsoddiad ymchwil, a chynyddu nifer y busnesau yng Nghymru sy'n cynnal gweithgareddau ym maes Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd. 
  • Cystadleurwydd BBaCh - Cynyddu nifer, maint, a chynhyrchiant busnesau bach a chanolig (BBaCh), gan gynnwys cynyddu'r nifer ohonynt sy'n goroesi.
  • Ynni adnewyddadwy ac arbed ynni - Cynyddu'r defnydd o ynni adnewyddadwy ar raddfa fach, cyfrannu at ddatblygu'r sector ynni morol, a gwella dulliau arbed ynni mewn tai.
  • Cysylltedd a datblygu trefol cynaliadwy - Gwella cysylltedd a hygyrchedd ar gyfer trafnidiaeth drwy fynd i'r afael â phroblemau tagfeydd penodol a thrafnidiaeth gyhoeddus mewn ardaloedd gwledig.
  • Trechu tlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy - Lleihau diweithdra ac anweithgarwch economaidd. Cynyddu cynhwysiant cymdeithasol drwy gyflogaeth gynaliadwy.
  • Sgiliau ar gyfer twf - Cynyddu lefelau sgiliau y gweithlu cyflogedig a lleihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.
  • Cyflogaeth a chyrhaeddiad ymhlith pobl ifanc - Cynyddu cyflogaeth a chyflogadwyedd ymhlith pobl ifanc.

Bydd y Fframwaith Blaenoriaethau Economaidd yn rhoi arweiniad ar sut i fanteisio ar gyllid yr UE, drwy dynnu sylw at fuddsoddiadau yn ôl thema neu ranbarth.

Mae ein rhestr o brosiectau sydd wedi'u cymeradwyo a phrosiectau sydd ar y gweill  yn y broses cynllunio ar gael.

Darparu gweithgareddau sy'n rhan o brosiect yr UE

Os nad oes gennych ddiddordeb mewn arwain prosiect, gallwch fanteisio ar gyllid yr UE o hyd, drwy dendro neu wneud cais i ddarparu gweithgareddau prosiectau'r UE.

Er enghraifft, enillwyd dros £1.1bn o gontractau gan sefydliadau i ddarparu prosiectau'r UE a gefnogwyd gan raglenni'r Gronfa Strwythurol 2007-2013, gyda busnesau yn ennill contractau gwerth tua £680m, y trydydd sector yn ennill gwerth £190m, a'r sector cyhoeddus yn ennill £270m.

Ewch i wefan GwerthwchiGymru  i gael rhagor o wybodaeth. 

Elwa'n uniongyrchol o brosiect yn eich ardal sy'n cael cymorth ariannol gan gyllid yr UE

Gall busnesau ac unigolion elwa o wahanol brosiectau yn eich ardal sy'n cael cymorth ariannol gan gyllid yr UE.  Bydd gan bob prosiect ei broses ei hun o ran gwneud cais, ac felly bydd angen ichi gysylltu â'r sefydliad yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth. 

Help ar gyfer eich busnes

Mae cyllid yr UE yn cefnogi cynlluniau a all eich helpu i ddechrau, cynnal neu ddatblygu eich busnes, gan gynnwys y rheini sy'n cynnig cymorth ar gyfer cyllid, arloesi, masnach ryngwladol, band eang cyflym iawn, a /neu gyngor i sectorau penodol fel ynni a'r amgylchedd, TGCh, adeiladu, y diwydiannau creadigol, twristiaeth, bwyd a ffermio. Dyma rai o'r enghreifftiau niferus isod:

Help ar gyfer eich gweithwyr / prentisiaid

Fel cyflogwr, os ydych yn bwriadu recriwtio prentis gallwch gael gwybod mwy am yr hyfforddiant sydd ar gael neu'r cyfleoedd sydd ar gael i brentisiaid yng Nghymru drwy ffonio 0845 60 661 60 neu e-bostio: businessskillshotline@wales.gsi.gov.uk

Help ar gyfer eich hyfforddiant, eich gyrfa neu eich astudiaethau

P'un a ydych yn fyfyriwr neu wedi gorffen yr ysgol neu'r coleg, neu os ydych yn chwilio am waith, mae nifer o gynlluniau a ariennir gan yr UE ar gael i helpu gyda'ch anghenion hyfforddiant a chyflogaeth, gan gynnwys astudio dramor.

I gael rhagor o wybodaeth am brentisiaethau, ffoniwch Gyrfa Cymru ar 0800 028 4844, neu ewch i wefan Gyrfa Cymru.