Skip to content

Hawlfraint

Hawlfraint

Datganiad hawlfraint

Mae'r deunydd sy'n ymddangos ar y wefan hon yn cael ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron oni nodir fel arall.

Gellir atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron (heblaw'r Arfbais Frenhinol ac unrhyw logos o eiddo Llywodraeth Cymru) sydd ar y wefan hon yn ddarostyngedig i delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored. Gellir atgynhyrchu'r deunydd hwn yn ddi-dâl ar unrhyw ffurf neu mewn unrhyw gyfrwng ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac nad yw’r cyd-destun yn gamarweiniol. Os hoffech ailgyhoeddi neu gopïo i eraill unrhyw ran o'r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron ar y wefan hon, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod statws yr hawlfraint.

Ar gyfer unrhyw ddefnydd arfaethedig arall o'r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron ar y wefan hon, rhaid i chi wneud cais i Lywodraeth Cymru (mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn rhan o Lywodraeth Cymru) am ganiatâd. Dylid anfon ceisiadau am ganiatâd i:

Gwasanaethau Llyfrgell,
Gwybodaeth ac Archifau,
Llywodraeth Cymru,
Adeiladau'r Goron,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ;

Ffôn 02920825449;
Ffacs 02920825239.

Dylid anfon unrhyw geisiadau am ganiatâd i atgynhyrchu unrhyw logo o eiddo WEFO neu Llywodraeth Cymru i  Dîm Cyfathrebu WEFO neu  Dîm Brandio Cyfathrebu Corfforaethol Llywodraeth Cymru yn unol â Thelerau ac Amodau Defnyddio'r Wefan.

Nid yw'r hawl i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y wefan hon sydd wedi'i nodi fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael yr awdurdod priodol i atgynhyrchu'r fath ddeunydd gan y deiliaid hawlfraint o dan sylw.

Ni ddylech ddefnyddio unrhyw ran o'r deunyddiau ar ein gwefan at ddibenion masnachol heb gael y caniatadau perthnasol; p'un ai gennym ni neu unrhyw ddeiliad hawlfraint trydydd parti.

Darperir y deunydd ar y wefan hon ar sail "fel y mae" ac ni wnawn unrhyw gynrychiolaethau na gwarantau o unrhyw fath o ran cynnwys y wefan hon. Yn benodol, ni wnawn unrhyw gynrychiolaethau na gwarantau am gywirdeb, cyflawnder neu addasrwydd at unrhyw ddiben y deunydd a gyhoeddir ar y wefan hon. Drwy hyn rydym yn ymwadu unrhyw a phob atebolrwydd yn codi o unrhyw ddibyniaeth a roddir ar ddeunydd o'r fath gan unrhyw ymwelydd â'r wefan hon, neu gan unrhyw un a all gael ei hysbysu am unrhyw ran o'i chynnwys, i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisi a threfniadau trwyddedu hawlfraint y Goron, gweler canllawiau Hawlfraint/Hawlfraint y Goron ar wefan Yr Archifau Gwladol.

© Hawlfraint y Goron 2015