Skip to content

Cyhoeddi data am brosiectau’r UE ar wefan WEFO

Cyhoeddi data am brosiectau’r UE ar wefan WEFO

Dirprwy Weinidog dros Rhaglenni Ewropeiadd, Alun Davies AC

Dirprwy Weinidog dros Rhaglenni Ewropeaidd yn gwneud datganiad ar cyhoeddi data am brosiectau’r UE ar wefan WEFO

Rwyf eisoes wedi mynegi yn glir fy ymrwymiad i dryloywder ac atebolrwydd wrth reoli ffrydiau cyllid Ewropeaidd. Yn awr, er mwyn ei gwneud yn haws i randdeiliaid ac eraill ddeall effaith y Cronfeydd Strwythurol, rwyf yn cyhoeddi gwybodaeth a data ychwanegol am ddangosyddion allbwn y prosiectau UE a gefnogir gan raglenni Cydgyfeirio a Chystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol 2007-2013.

Bydd y data hyn yn cydategu’r wybodaeth sydd eisoes wedi’i chyhoeddi yng nghronfa ddata’r wefan (www.wefo.cymru.gov.uk)  am brosiectau UE (e.e. manylion prif noddwyr, faint o gyllid UE sydd wedi’i ddyfarnu, dyddiad dechrau a diwedd prosiectau, amcanion prosiectau, noddwyr ar y cyd, etc). Gall unrhyw un chwilio trwy’r gronfa ddata hon, a gafodd ei lansio yn gynharach eleni.

Mae’r gwelliannau i’r gronfa ddata yn mynd ymhellach na’r gofyniad yn rheoliadau’r Comisiwn Ewropeaidd i gyhoeddi gwybodaeth sylfaenol (Erthygl 7 o Reoliad y CE 1083/2006); rhoddir rhagor o bwyslais ar lwyddiant y prosiectau ac ar atebolrwydd drwy gyhoeddi rhagolygon allbwn, e.e. nifer y swyddi a mentrau a grëir, nifer y cyfranogwyr a gynorthwyir i ennill cymwysterau neu gael hyd i swydd etc), ac yna nodir cyflawniadau gwirioneddol pob prosiect unigol unwaith y bydd wedi’i gwblhau.

Mae’r gwelliannau hyn yn tanlinellu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflawni a sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio cyllid cyhoeddus/arian yr UE, a byddant yn rhoi sicrwydd bod prosiectau’r UE yn dod â manteision go iawn i bobl, busnesau a chymunedau. Maent hefyd yn dangos yr arferion gorau o ran cyhoeddi gwybodaeth dryloyw am fuddsoddiadau a chyflawniadau’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

Yn ogystal â rhestru’r prosiectau a gymeradwywyd, mae cronfa ddata’r wefan yn nodi’r cynigion am brosiectau ym mhob cam o’r broses ymgeisio – o’r cais cyntaf ar gyfer prosiect arfaethedig i asesiad manwl o’r prosiect, yn ogystal â rhestr o’r prosiectau ‘wrth gefn’ a allai dderbyn cyllid os daw arian ar gael yn ddiweddarach yng nghyfnod y rhaglenni.

Gellir chwilio drwy’r holl wybodaeth am brosiectau yn ôl y rhaglen, y gronfa, yr ardal ranbarthol, y sector, enw’r sefydliad neu enw’r prosiect.

Bydd cyflawniadau’r rhaglenni yn parhau i gael eu cyhoeddi mewn adroddiad i Bwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan 2007-2013 ac ar wefan WEFO yn barhaus, yn unol â’r drefn bresennol.

Mae WEFO wedi lansio cyfrif Twitter newydd  (www.Twitter.com/wefowales neu www.Twitter.com/wefocymru), i rhoi negeseuon rheolaidd am y rhaglenni Ewropeaidd  yng Nghymru, yn awr ac yn y dyfodol.

O ystyried hyn oll ynghyd, ac yn dilyn ein dadl ddiweddar ynghylch y materion hyn, rwy’n gobeithio y bydd yr aelodau’n cydnabod bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo o hyd i fod yn agored, atebol a thryloyw.

Rwy’n credu y bydd hyn yn helpu i ddangos ein bod yn benderfynol o sicrhau bod ffrydiau cyllid Ewrop yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.