Skip to content

Cynghrair Geltaidd i sicrhau cynnydd mawr mewn gofal iechyd

Cynghrair Geltaidd i sicrhau cynnydd mawr mewn gofal iechyd

Cynghrair Geltaidd i sicrhau cynnydd mawr mewn gofal iechyd

Mae pedwar sefydliad o safon fyd-eang yng Nghymru ac Iwerddon wedi lansio cynghrair gyffrous newydd i arwain y ffordd o ran datblygu gofal iechyd blaengar.

Bydd y Gynghrair Geltaidd ar gyfer NanoIechyd (CAN), sydd werth £1 miliwn, yn helpu cwmnïau ar ddwy ochr Môr Iwerddon i fod ar flaen y gad o ran arloesi a thwf mewn sector gofal iechyd sy’n datblygu’n gyflym ac yn arbennig o ddylanwadol.

Prifysgol Abertawe fydd yn arwain y gynghrair, gyda chymorth o £765,000 gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Drawsffiniol Iwerddon Cymru.

Yng Nghanolfan NanoIechyd y Brifysgol, sydd hefyd yn cael cymorth drwy arian Ewropeaidd, bydd y bartneriaeth yn crynhoi adnoddau gyda thri sefydliad yn Nulyn sydd oll â meysydd arbenigedd penodol mewn nanoiechyd.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies:

“Mae potensial drwy nanoiechyd i sicrhau cynnydd mawr mewn gofal iechyd, a thrwy wneud hynny sbarduno arloesi a sicrhau datblygiad economaidd a chymdeithasol cynaliadwy.

“Rwy’n croesawu’r fenter hon a fydd yn helpu i greu cynghrair gref rhwng y byd academaidd, darparwyr gofal iechyd a busnes i sicrhau atebion ym maes gofal iechyd.”

Bydd y gynghrair yn galluogi cwmnïau bach a chanolig sydd â diddordeb mewn datblygu technoleg nanoiechyd i gael mynediad i adnoddau o’r radd flaenaf.

Bydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i gwmnïau ddod i gysylltiad â buddsoddwyr posibl sy’n addas ar gyfer y sector nanoiechyd, gan gynnwys dau ddigwyddiad arddangos i fusnesau ym mis Medi 2012 a 2013 yn Abertawe a Dulyn, ar y cyd â Chynghrair Rice ar gyfer Technoleg ac Entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Rice yn Houston, Texas.

Mae’r gynghrair hefyd yn cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth yr Unol Daleithiau i ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer cwmnïau o Gymru yn America.

Drwy CAN disgwylir y caiff ffyrdd newydd a chyflymach o sgrinio ar gyfer clefydau gan ddefnyddio nanodechnolegau eu datblygu. Bydd hyn yn arwain at gynnydd mewn gofal a diogelwch i gleientiaid ac yn cyflymu’r gwaith o ddatblygu syniadau arloesol er budd cleifion.

Er enghraifft, mae dyfeisiau nano a biosynhwyryddion nano yn galluogi synhwyro a mesur biofarcwyr mewn samplau hylif neu feinwe yn llawer mwy sensitif na’r dulliau presennol. Mae hyn yn golygu bod modd synhwyro a thrin ystod eang o glefydau yn gynnar, gan gynnwys canser a chlefyd y galon.

Dywedodd Dr Steve Conlan, Cyfarwyddwyr y Ganolfan NanoIechyd ym Mhrifysgol Abertawe:

“Bydd sefydlu clwstwr trawsffiniol o’r fath yn creu cynghrair o’r radd flaenaf o arweinwyr barn allweddol, ymchwilwyr ag enw da yn rhyngwladol a seilwaith blaengar.

“Bydd gan y gynghrair hon y cwmpas, yr adnoddau a’r hyblygrwydd i arwain nanoiechyd yn rhyngwladol o safbwynt gwyddonol, technolegol ac arloesi economaidd.

“Mae NanoIechyd yn faes busnes a fydd yn tyfu’n gyflym i ddarparu gofal iechyd yn y dyfodol, a bydd CAN yn cael effaith uniongyrchol ar ffyniant economaidd drwy drosglwyddo arloesiadau o’r sefydliadau addysg uwch yn y bartneriaeth i ddiwydiant, yn enwedig SMEs.

“Bydd y gynghrair yn arwain at arloesi trawsffiniol mewn raglenni ymchwil a datblygu, hyfforddiant a masnacheiddio drwy’r bartneriaeth unigryw hon.

“Mae NanoIechyd yn faes busnes a fydd yn tyfu’n gyflym i ddarparu gofal iechyd yn y dyfodol. Bydd CAN yn gweithio’n agos gyda busnesau Cymru ac Iwerddon i ymchwilio a manteisio ar gyfleoedd yn sgil datblygu a rheoli’r platfform nanoiechyd yn effeithiol, a bydd yn gweithio i ledaenu’r cynnydd hwn ymysg y byd academaidd a diwydiant yn Ewrop.”

Yn ogystal â chynnig arbenigedd gwyddonol, mae’r gynghrair yn bwriadu helpu cwmnïau i gael cefnogaeth ariannol ar gyfer eu datblygiadau.

Y sefydliadau Gwyddelig sy’n rhan o’r gynghrair yw Canolfan Cysylltiadau BioNano Coleg Prifysgol Dulyn, Sefydliad Meddyginiaeth Moleciwlaidd a Chanolfan Nanostrwythurau a Nanoddyfeisiau Addasol Coleg y Drindod Dulyn, a Sefydliad Diagnosteg Biomeddygol a Chanolfan Nanobioffotoneg a Delweddu Prifysgol Dinas Dulyn.

Caiff rhaglen Drawsffiniol Iwerddon Cymru eu harwain gan Gynulliad Rhanbarthol y De a’r Dwyrain yn Iwerddon mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Fe’i cefnogir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i hybu sgiliau a thwf economaidd a diogelu’r amgylchedd.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gynghrair Geltaidd ar gyfer NanoIechyd (CAN) ewch i www.celticnano.eu.