Skip to content

Canllawiau ar gyfer rhaglenni'r Cronfeydd Srwythurol 2007-2013

Canllawiau ar gyfer rhaglenni'r Cronfeydd Srwythurol 2007-2013

Rydym wedi creu'r dudalen hon i arwain at ein dogfennau canllaw, yn ychwanegol i'r blwch chwilio a'r map o'r safle.

Bydd y ddolen 'Dolenni perthnasol' yn eich arwain at y maes yr hoffech fwy o wybodaeth amdano. Os na chewch hyd i'r wybodaeth berthnasol cysylltwch â'r ddesg gymorth.

Gwneud cais am gyllid

 • Canllawiau ar fodelau nawdd a darparu
 • Cynlluniau Integredig ar gyfer Datblygu Trefol Cynaliadwy (IPSUD)
 • Nawdd Partneriaeth Caffael a Grantiau
 • Sut mae Cyflwyno Cynigion i Wefo?
 • Gwneud cais am Gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer prosiectau
 • Mynediad i'r Trydydd Sector at Gyllid Ewropeaidd
 • Canllawiau Atodol ar Ymgysylltu’r Sector Addysg Bellach yn Rhaglen Gydgyfeirio a Rhaglen
 • Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol Cronfa Gymdeithasol Ewrop
 • Dethol Prosiectau a Meini Prawf Blaenoriaethu
 • Cymorth Gwladwriaethol - Canllawiau Cyffredinol ynghylch cyflenwi Cronfeydd Strwythurol Cymru 2007-2013
 • Cyfarwyddyd i noddwyr prosiectau a darparwyr arian cyfatebol cyhoeddus ynghylch cydymffurfio â rheoliadau cymorth gwladwriaethol a’r gofyn i baratoi adroddiad blynyddol

Datblygu eich prosiect

 • Erthygl 55 – Prosiectau cynhyrchu refeniw
 • Cadw a rheoli dogfennau
 • Nodyn cyfarwyddyd ynghylch costau anuniongyrchol
 • Arian cyfatebol mewn da
 • Rheolau Gwladol Cymru ar Gymhwyster Gwariant Rhaglenni Strwythurol Ewropeaidd 2007-2013
 • Hyblygrwydd daearyddol / tu allan i’r dalgylch
 • Nodyn Cyfarwyddyd ar Gostau Staffio Cymwys
 • Nodyn Cyfarwyddyd ar ddefnyddio Egwyddor y Cyfleuster Hyblygrwydd / Trawsariannu
 • Y Prif Brosiectau (a Cheisiadau ar gyfer Prif Brosiectau) yn ystod Cyfnod Rhaglennu 2007-13 
 • Nodyn Cyfarwyddyd ar Ôl-weithredu
 • Canllawiau ar Brydlesau

Themâu trawsbynciol

 • Cynaliadwyedd Amgylcheddol
 • Chyfle Cyfartal

Cyflawni’ch prosiect

 • Cyfarwyddyd Monitro a Gwerthuso
 • Dangosyddion, Diffiniadau a Thystiolaeth Ofynnol Cronfa Gymdeithasol Ewrop
 • Cyfarwyddyd i Ddadansoddi Categorïau
 • Dangosyddion, Diffiniadau a Thystiolaeth Ofynnol yr ERDF
 • Adrodd ar y Swyddi sydd wedi'u creu
 • Enghraifft o Ffurflen Casglu Gwybodaeth oddi wrth Gyfranogwyr
 • Dalen Crynhoi'r Gwerthusiad
 • Cylch Gorchwyl (gan gynnwys taflen sgorio tendro)

Hawlio

 • Nodyn Cyfarwyddyd ar Dalu am Wariant (Trafodion â Siec)
 • Trefniadau Hawlio
 • Rhestr Drafodion
 • Archwilio Prosiectau’n Allanol
 • Telerau Penodi Cyfrifydd Adrodd
 • Adroddiad Cynnydd

Cyhoeddusrwydd

 • Canllawiau Gwybodaeth a Chyhoeddusrwydd 2007–2013