Skip to content

Polisi preifatrwydd

Polisi preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut y mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, sef adran o Lywodraeth Cymru ("ni"), yn casglu gwybodaeth gan ddefnyddwyr ("chi") gwefannau http://wefo.wales.gov.uk and http://wefo.cymru.gov.uk) ("ar y cyd ein gwefan") a sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno. Pryd bynnag y byddwch yn defnyddio ein gwefan, rydych yn rhoi caniatâd i ni gasglu, defnyddio, a datgelu'r wybodaeth honno yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Y wybodaeth y gallwn ei chasglu gennych

Os ydych yn ddefnyddiwr sydd â mynediad cyhoeddus a dienw cyffredinol, nid yw ein gwefan yn cadw nac yn storio gwybodaeth bersonol ond gellir casglu a phrosesu'r data canlynol amdanoch:

  • Eich cyfeiriad IP.
  • Manylion eich ymweliadau â'n gwefan a'r adnoddau rydych yn eu defnyddio.
  • Os byddwch yn cysylltu â ni, gellir cadw cofnod o'r ohebiaeth honno a unrhyw ymatebion a derbyniwyd.
  • Os byddwch yn rhoi eich manylion i ni er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost, cymryd rhan mewn cystadlaethau neu fel arall mewn perthynas â'ch defnydd o'n gwefan, byddwn yn cadw cofnod o'r manylion a roddwch.

Cyfeiriadau IP

Pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan bydd ein gweinydd yn adnabod eich cyfeiriad IP yn awtomatig ac yn ei gofnodi mewn ffeil gofnodi. Dim ond at ddibenion dadansoddol ac os bydd ymosodiad ar ein gwefan, i nodi cyfeiriadau IP twyllodrus, y defnyddir eich manylion IP. Defnyddir meddalwedd Google Analytics i gofnodi eich manylion IP at ddibenion dadansoddol. Data ystadegol ydyw sy'n ein helpu i ddeall y ffordd y mae ein defnyddwyr yn pori'r wefan ac unrhyw batrymau, ac nid yw'n datgelu pwy ydych chi.

Cwcis

Gellir cael gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o'r rhyngrwyd drwy ddefnyddio ffeil cwci, a gaiff ei storio ar eich porwr neu ar yriant caled eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth a drosglwyddir i yriant caled eich cyfrifiadur. Maent yn ein helpu i wella ein gwefan.
Gallwch rwystro cwcis drwy ddewis y gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod pob cwci neu rai ohonynt. Fodd bynnag, os byddwch yn defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu defnyddio ein gwefan neu rannau ohoni. Oni bai eich bod wedi newid gosodiadau eich porwr i rwystro cwcis, bydd ein system yn gosod cwcis cyn gynted ag y byddwch yn ymweld â'n gwefan.

Ar hyn o bryd, dim ond i gasglu gwybodaeth am y defnydd o fersiynau Cymraeg a Saesneg ei gwefannau y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio cwcis.

Os byddwch yn defnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno y gallwn ddefnyddio cwcis.

Adborth

Croesewir eich adborth. Os byddwch yn cysylltu â ni yn gofyn am wybodaeth, efallai y bydd angen i ni gysylltu ag adrannau eraill o'r llywodraeth i gael y wybodaeth honno. Os bydd eich cwestiwn yn un technegol, efallai y bydd angen i ni ei drosglwyddo i'n cyflenwyr technoleg.
Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch wrth ymdrin â'ch ymholiad, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl anfon ymateb atoch, byddwn yn cadw cofnod o'ch neges at ddibenion archwilio.

Cofrestru

Nid oes yn rhaid i chi gofrestru ar ein safle, ond mae angen cofrestru er mwyn tanysgrifio i’n cylchgrawn electronig EU4U neu i gael bwletinau e-bost, neu ar gyfer defnyddiau penodol ar ein gwefan o bryd i’w gilydd.

Dyma’r wybodaeth sy’n orfodol i gofrestru ar gyfer EU4U neu fwletinau e-bost: eich enw defnyddiwr (nid eich enw go iawn o reidrwydd, ond peidiwch â dynwared person arall), cyfrinair a chyfeiriad e-bost. Caiff yr wybodaeth hon ei storio’n ddiogel ar ein cronfa ddata. Nes i chi ddewis dileu’ch cyfrif, caiff eich manylion eu storio’n ddiogel fel nad oes angen i chi ailgofrestru pan fyddwch yn dychwelyd i’n safle.

Mae telerau ac amodau gwahanol ynghlwm â chofrestru ar gyfer a defnyddio gwasanaethau WEFO Ar-lein. Os byddwch yn cofrestru ac yn defnyddio WEFO Ar-lein, y telerau a’r amodau ar dudalennau WEFO Ar-lein fydd yn berthnasol.

Gallwch newid eich gosodiadau cofrestru, eich cyfeiriad e-bost a’ch manylion mewngofnodi drwy’r wefan unrhyw bryd. Os ydych am newid eich proffil personol, cliciwch ar ‘Tanysgrifio’ ar frig y dudalen, mewngofnodwch i’ch cyfrif a thiciwch/dadgliciwch yr opsiynau sydd ar gael. Os nad ydych am ddefnyddio gwasanaethau safle Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru bellach, gallwch ddileu’ch cyfrif ar eich tudalen proffil personol.

Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth rydych yn ei darparu gydag unrhyw drydydd parti ac rydym yn ei diogelu’n unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Casglu data personol

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol y byddwn yn ei chasglu gennych. Rydym yn defnyddio technolegau a meddalwedd amgryptio o'r radd flaenaf i ddiogelu eich data, ac mae gennym safonau diogelwch llym ar waith i atal unrhyw fynediad nas awdurdodwyd iddo.

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti nac i adran arall o'r llywodraeth oni fyddwch yn rhoi caniatâd i wneud hynny a/neu ei bod yn ofynnol i ni wneud hynny yn unol â chyfreithiau perthnasol, gorchmynion llys, neu reoliadau llywodraeth (er enghraifft i atal neu ganfod troseddau).

Os byddwch yn rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i ni fel rhan o'ch defnydd o'n gwefan byddwn yn gofalu am y wybodaeth honno yn unol â thelerau Datganiad Preifatrwydd Llywodraeth Cymru.

Gwefannau trydydd parti

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Os byddwch yn dilyn dolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Efallai y bydd y gwefannau trydydd parti hyn hefyd yn defnyddio cwcis, nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Darllenwch y polisïau preifatrwydd perthnasol cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hynny.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi fersiwn wedi'i ddiweddaru ar ein gwefan. Gallwch sicrhau eich bod yn ymwybodol bob amser o'r wybodaeth a gesglir gennym, sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill drwy adolygu'r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd.

Cael gafael ar y wybodaeth a gedwir amdanoch a chysylltu â ni

Os byddwch am weld ein cofnodion o unrhyw ohebiaeth rydych wedi'i hanfon atom, neu os oes gennych ymholiad neu gŵyn am y polisi preifatrwydd hwn neu am ein gwefan, gallwch gysylltu â ni ar enquiries-wefo@cymru.gsi.gov.uk