Skip to content

Rhaglenni 2014 – 2020

Rhaglenni 2014 – 2020

Microbeiriannau Laser yn Technium OpTIC

Mae economi Cymru a phobl o bob cwr o’r wlad wedi elwa ar ryw £4 biliwn o Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd ers y flwyddyn 2000. Bydd Cymru yn derbyn £2 biliwn pellach o’r Cronfeydd Strwythurol o’r flwyddyn 2014 ymlaen, er mwyn helpu i hybu twf a chreu rhagor o swyddi.  

Cronfeydd Ewropeaidd yng Nghymru

Yn ystod y cyfnod 2014–2020, bydd Cymru yn derbyn gwerth rhyw £2 biliwn o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd i’w fuddsoddi yn y rhaglenni canlynol:

  • Rhaglenni Gorllewin Cymru a’r Cymoedd
  • Rhaglenni Dwyrain Cymru

Mae rhaglenni Dwyrain Cymru’n cyd-fynd â strategaethau’r Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi twf a swyddi yng Nghymru. Mae’r rhaglenni hyn yn canolbwyntio ar ymchwil ac arloesi, ar helpu busnesau i gychwyn a thyfu, ar gefnogi ynni adnewyddadwy a mesurau arbed ynni, ar seilwaith strategol, ar drechu tlodi drwy swyddi cynaliadwy, ac ar gynyddu sgiliau a sicrhau rhagor o swyddi i bobl ifanc.

Mae’r ddwy raglen yn cynnwys Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Gyda’i gilydd ac ar ôl ychwanegu arian cyfatebol, bydd y rhaglenni yn arwain at fuddsoddi cyfanswm o ryw £4 biliwn yng Nghymru. Datblygwyd rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2014–2020 yng Nghymru mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Llywodraeth y DU, y Comisiwn Ewropeaidd a’n partneriaid yng Nghymru.

Mae Cymru hefyd yn elwa o'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (dolen allanol) – yn gwneud ffermio a choedwigaeth yn fwy cystadleuol, yn diogelu'r amgylchedd, yn gwella ansawdd bywyd ac yn arallgyfeirio economïau gwledig.

Mae Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (dolen allanol) yn helpu i hyrwyddo sector pysgodfeydd sy’n gynaliadwy ac yn gwneud elw, ac yn cefnogi cymunedau lleol cryf.

Mae busnesau amaethyddol ledled Cymru hefyd yn elwa ar y cynllun Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (dolen allanol), sydd werth tua £230m y flwyddyn.

Datblygwyd rhaglenni’r Cronfeydd Strwythurol, y Cynllun Datblygu Gwledig a Physgodfeydd (a elwir yn gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd) er mwyn cael effaith gryfach. Caiff y rhain eu darparu mewn ffordd integredig er mwyn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd ariannu ar draws y gwahanol gronfeydd.

Bydd Cymru hefyd yn elwa ar raglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, sy’n cynnwys Rhaglen Drawsffiniol Iwerddon / Cymru.

Rydym hefyd yn awyddus i weld sefydliadau yn manteisio i’r eithaf ar raglenni sy’n cael eu rheoli’n uniongyrchol gan yr Undeb Ewropeaidd, fel y rhaglen ymchwil ac arloesi, Horizon 2020. Mae’r rhaglen yn hon yn werth £65 biliwn ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Enghreifftiau eraill yw COSME, Creative Europe, Connecting Europe ac ERASMUS sy’n annog busnesau i fod yn fwy cystadleuol, ac yn hybu diwydiannau creadigol a diwylliannol, trafnidiaeth, rhwydweithiau ynni a digidol, a chyfleoedd astudio tramor.


Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2007–2013

Mae cyfnodau darparu rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2007-2013 a 2014-2020 yn gorgyffwrdd rhyw ddwy flynedd, wrth i bobl, busnesau, cymunedau a’r amgylchedd barhau i elwa ar brosiectau’r Undeb Ewropeaidd sy’n cael eu cefnogi gan raglenni 2007-2013.

Mae prosiectau’r Undeb Ewropeaidd eisoes wedi cynorthwyo tua 602,400 o bobl. O’r rheini, mae tua 202,900 wedi cael cymorth i ennill cymwysterau ac mae dros 64,800 wedi cael cymorth i ddod o hyd i waith. Yn ogystal â hynny, llwyddwyd i greu tua 31,800 (gros) o swyddi a tua 10,400 o fentrau newydd.

Dolenni perthnasol

Mae amrywiaeth o ganllawiau ar gyfer rhaglenni 2014–2020 yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Byddant yn cael eu cyhoeddi yn yr adran hon ar wahanol gamau datblygu a chyflawni prosiect.