Skip to content

Rhaglenni eraill yr UE

Rhaglenni eraill yr UE

Er bod sefydliadau Cymru yn gallu elwa ar raglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru, cynigir llawer o raglenni eraill a ariennir gan gyllid Ewropeaidd yn ymwneud ag arloesi, addysg, datblygu gwledig a physgodfeydd.

O dan raglenni 2007–2013 y Cronfeydd Strwythurol, gellir cael mynediad at Gronfa Datblygu Gwledig Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop drwy'r rhaglenni Cydgyfeirio a Chystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol, a'r Rhaglenni Cydweithio Tiriogaethol.

Mae cronfeydd eraill yr UE werth cyfanswm o £110bn ar gael i chi yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y cronfeydd a sut gallwch geisio amdanynt.

  • Horizon 2020 – yn hyrwyddo ymchwil ac arloesi drwy helpu addysg uwch a busnesau i fynd â'u darganfyddiadau arloesol o'r labordy i'r farchnad. Mae cymorth i wneud cais ar gael drwy SCoRE Cymru ac Uned Horizon 2020 WEFO.
  • COSME (gwefan allanol) – yn helpu i wneud busnesau bach a chanolig yn fwy cystadleuol drwy eu cefnogi i gael mynediad i gyllid a marchnadoedd.
  • Erasmus+ (gwefan allanol) – cyllid ar gyfer addysg, hyfforddiant a phobl ifanc sy'n canolbwyntio ar gyfleoedd astudio, gwaith, hyfforddi, addysgu a gwirfoddoli rhyngwladol. Mae cyllid chwaraeon yn canolbwyntio ar gydweithredu a gweithgareddau mewn chwaraeon ar lawr gwlad.
  • Ewrop Greadigol (gwefan allanol) – yn cefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol, gan eu galluogi i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, datblygu sgiliau ar gyfer yr oes ddigidol a gwarchod amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol.
  • Cyfleuster Cysylltu Ewrop (gwefan allanol) – yn helpu i ddatblygu rhwydweithiau traws-Ewropeaidd rhyng-gysylltiedig sy'n gynaliadwy, yn effeithon ac yn perfformio'n rhagorol ym meysydd ynni, telathrebu a thrafnidiaeth.
  • LIFE (gwefan allanol) – cyllid ar gyfer prosiectau natur, bioamrywiaeth, cadwraeth, yr amgylchedd a'r newid yn yr hinsawdd.
  • EaSI (gwefan allanol) – cyllid i hybu arloesi cymdeithasol ac arbrofion polisi cymdeithasol, gwasanaethau cyflogaeth a symudedd llafur, cymorth i ddarparwyr meicrogredyd a mynediad i gyllid ar gyfer mentrau cymdeithasol.