Skip to content

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Gwefannau’r llywodraeth yw wales.gov.uk a cymru.gov.uk, ac maent yn cael eu rheoli gan Lywodraeth Cymru ac mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan ohoni ac fe gyfeirir ati wedi hyn fel ‘Ni’. Wrth ddod i mewn i’n gwefan, rydych chi fel defnyddiwr (‘Chi’) yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

Caiff gwefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ei chynnal at eich defnydd personol chi ac er mwyn i chi eu darllen. Drwy ddod i mewn i’r wefan hon a’i defnyddio, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn a fydd mewn grym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.

Eiddo deallusol

Nodau perchnogol Llywodraeth Cymru a/neu Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yw enwau, delweddau a logos adnabod Llywodraeth Cymru. Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu logos unrhyw drydydd parti arall y ceir mynediad atynt drwy’r wefan hon heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.

Dylid cyfeirio ceisiadau i gael defnyddio logo Llywodraeth Cymru at Dîm Brandio Cyfathrebu Corfforaethol Llywodraeth Cymru.

Gellir defnyddio'r dulliau canlynol i gysylltu â Thîm Brandio Cyfathrebu Corfforaethol Llywodraeth Cymru:

E-bost: brandingqueries@wales.gsi.gov.uk
Rhif ffôn: 0845 010 3300
Ffacs: 02920 82 3001

Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau am hawl i ddefnyddio log cyfunol yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i Dîm Cyfathrebu Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Gellir defnyddio'r dulliau canlynol i gysylltu â Thîm Cyfathrebu Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru:

E-bost: enquiries-wefo@cymru.gsi.gov.uk
Rhif ffôn: 0845 010 3355

Hawlfraint y Goron

Caiff y deunydd sy'n ymddangos ar y wefan hon ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron oni nodir fel arall. Gellir atgynhyrchu'r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron (heblaw'r arfbais frenhinol) yn ddi-dâl ar unrhyw ffurf neu mewn unrhyw gyfrwng heb ofyn am ganiatâd penodol ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac nad yw’r cyd-destun yn gamarweiniol. Pan gaiff unrhyw un o'r eitemau ar y wefan sydd o dan hawlfraint y Goron ei hailgyhoeddi neu pan anfonir copïau ohonynt at eraill, mae'n rhaid enwi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws o ran hawlfraint. Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y wefan hon y nodir ei fod yn ddeunydd hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid cael awdurdod y deiliaid hawlfraint dan sylw cyn atgynhyrchu deunydd o'r fath.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog defnyddwyr i greu cysylltiadau hyperdestun â'r wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth am bolisi hawlfraint y Goron ac am drefniadau trwyddedu, trowch at y canllawiau sydd i'w gweld ar wefan Yr Archifau Cenedlaethol.

Hyperddolenni

Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau’r wefan hon. Nid oes gennym wrthwynebiad i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth ar ein gwefan. Er hynny, byddai’n well gennym pe na bai ein tudalennau yn cael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan. Dylai tudalennau Llywodraeth Cymru gael eu llwytho i mewn i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar eich safle.

Os, fel perchenogion safleoedd porthol, rydych am gynnwys tudalennau gwefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar safle porthol, yna cysylltwch â llinnell cymorth Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru enquiries-wefo@cymru.gsi.gov.uk. Nodwch eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, eich rhif ffacs a’ch cyfeiriad e-bost a disgrifiad o’ch safle porthol.

Cofrestru i ddefnyddio gwasanaethau

Er mwyn ichi allu defnyddio rhai o'r gwasanaethau sydd ar wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru mae’n rhaid i chi gofrestru (tanysgrifio ar gyfer EU4U, diweddariadau ar ffurf e-byst a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru Ar-lein).  Yn ystod y broses gofrestru, byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol fel ein bod yn gallu gwerthuso’r offer rhyngweithiol a ddefnyddiwn ac er mwyn sicrhau bod yr ymatebion a dderbyniwn yn rhai dilys.  Mae peth o’r wybodaeth sy’n rhaid i chi ei ddarparu’n orfodol, fel eich enw, cyfeiriad e-bost dilys, enw defnyddiwr a chyfrinair.  Ni allwch gofrestru’n ddienw.  Mae’n bosibl i’ch enw defnyddiwr fod yn anhysbys ond mae’n rhaid i bob cyfrif sy’n cael ei gofrestru gynnwys eich enw a chyfeiriad e-bost dilys.  Peidiwch â chofrestru gan ddefnyddio enw rhywun arall.

Caiff yr holl wybodaeth bersonol a gesglir wrth ichi gofrestru’n wirfoddol er mwyn defnyddio gwasanaethau rhyngweithiol Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ei ddefnyddio er mwyn ichi gael mynediad at y gwasanaethau hyn ac i’n galluogi i gysylltu â chi ynghylch â diweddariadau i’r gwasanaethau hynny’n unig.  Mae’r holl fanylion a gyflwynir yn gwbl gyfrinachol ac nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol i unrhyw un arall.

Rheolir y broses o gofrestru ar gyfer mynediad i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru Ar-lein gan delerau ac amodau ar wahân.  Os ydych chi'n cofrestru ar gyfer defnyddio Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru Ar-lein, y telerau a'r amodau ar dudalennau Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru Ar-lein sy'n berthnasol.

O’r wefan hon

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau cysylltiedig. Nid yw cynnwys gwefannau ar restr yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ddilysrwydd tudalennau cysylltiedig.

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad da i chi redeg rhaglen wrth-feirws ar unrhyw ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os byddwch yn colli data neu os difrodir neu amherir ar eich system gyfrifiadur tra byddwch yn defnyddio deunydd sy'n deillio o wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru .

Ymwadiad

Mae gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau gwefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau unrhyw drydydd parti) yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, pa un a ydynt yn ddiamwys neu’n oblygedig, gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i warantau goblygedig ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, heb dor-cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y swyddogaethau yn y deunydd ar y wefan hon yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau bod y wefan ar gael yn rhydd rhag feirysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd o wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.